Timetable CFBN

Logo CFBN

Crossfit - Try before you die

Download PDF van algemene voorwaarden

VOOR UW INFORMATIE

Bij CrossFit Box Nuenen betaal je €12,50,- inschrijfgeld

Heb je géén minimale inschrijfperiode

Kun je jouw abonnement iedere maand opzeggen
Is je opzegtermijn 1 kalendermaand
Uitschrijvingen kunnen gemaild worden naar: info@cfbn.fit

Try out BoxFit: Aan de balie kun je een losse gastenpas kopen voor 15 euro, waarmee je BoxFit 2x kunt uitproberen.

Try out CrossFit: Wil je graag kennismaken met CrossFit en meteen starten? Schrijf jezelf in voor 10 introductielessen CrossFit. De kosten hiervoor zijn eenmalig 92,50 euro en zonder verplichtingen. Vind je ’t leuk!? Dan pas word je lid en kies je een abonnement wat bij jou past!

Door je in te schrijven accepteer je onze algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Definities

Deelnemer:

CrossFit Box Nuenen :

Deelnemersovereenkomst:

Persoonsgegevens:

Een ieder die een overeenkomst sluit met CrossFit Box Nuenen.

De eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid CrossFit Box
Nuenen B.V., statutair gevestigd te Nuenen en
kantoorhoudende te (5674 VN) Nuenen aan de Collse Heide 42.
De overeenkomst tussen CrossFit Box Nuenen en een
Deelnemer.
Alle gegevens verstrekt door Deelnemer aan CrossFit Box
Nuenen zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst .

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen CrossFit Box Nuenen en iedere Deelnemer.

2.2 Alle bedingen in deze Deelnemersvoorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van CrossFit Box Nuenen en alle personen die voor CrossFit Box Nuenen werkzaam zijn en/of door CrossFit Box Nuenen zijn ingeschakeld.

2.3 Afwijkingen van deze Deelnemersvoorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Deelnemersovereenkomst

3.1 De Deelnemersovereenkomst tussen Deelnemer en CrossFit Box Nuenen komt tot

stand op het moment dat de (a) Deelnemer alle verzochte informatie zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend of (b) de Deelnemer gebruik heeft gemaakt van de trainingsfaciliteiten van CrossFit Box Nuenen. De Deelnemersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is tussentijds conform artikel 5 van deze Deelnemersvoorwaarden opzegbaar.

3.2 De door de Deelnemer ingevulde Deelnemersovereenkomst en deze Deelnemers-voorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van CrossFit Box Nuenen en Deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie.

3.3 Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens - waarvan CrossFit Box Nuenen aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst noodzakelijk zijn - tijdig aan CrossFit Box Nuenen worden verstrekt.

3.4 De Deelnemersovereenkomst is persoonsgebonden en Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze Deelnemersvoorwaarden gesloten Deelnemersovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

3.5 Indien een Deelnemer een Deelnemersovereenkomst met CrossFit Box Nuenen heeft afgesloten, dan is de Deelnemer gerechtigd om gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na het ondertekenen van de met CrossFit Box Nuenen gesloten Deelnemersovereenkomst te herroepen.

3.6 Indien de Deelnemer de Deelnemersovereenkomst conform artikel 3.5 herroept, dan ontvangt Deelnemer alle door Deelnemer aan CrossFit Box Nuenen gedane betalingen retour, tenzij de Deelnemer reeds gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van CrossFit Box Nuenen en/of u de locatie van CrossFit Box Nuenen heeft betreden.

3.7 Indien de Deelnemer besluit een nieuw/aanvullend Pakket bij CrossFit Box Nuenen af te nemen dan blijven de voorwaarden van de Overeenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden onverkort van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 - Prijzen en betaling

4.1 De abonnementskosten voor het maandelijkse gebruik van de faciliteiten van CrossFit Box Nuenen dienen voorafgaand aan het gebruik daarvan aan CrossFit Box Nuenen te zijn voldaan.

4.2 De Deelnemer machtigt CrossFit Box Nuenen door ondertekening van de Deelnemersovereenkomst om de aan CrossFit Box Nuenen verschuldigde abonnementskosten middels automatische incasso af te schrijven.

4.3 Betalingen die reeds door Deelnemer zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van een rechtsgeldige herroeping door de Deelnemer in de zin van artikel 3.5.

4.4 CrossFit Box Nuenen behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en te wijzigen.

4.5 De door de Deelnemer verschuldigde abonnementskosten voor het gebruik van de faciliteiten van CrossFit Box Nuenen, welke faciliteiten als gevolg van omstandigheden welke buiten de macht van CrossFit Box Nuenen liggen niet of niet volledig kunnen worden gebruikt, zullen niet gerestitueerd.

Artikel 5 – Opzegging Deelnemersovereenkomst

5.1 Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst per maand en met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand schriftelijk opzeggen. CrossFit Box Nuenen zal na ontvangst van de schriftelijke opzegging van de Deelnemer aan de Deelnemer binnen veertien (14) dagen een bevestiging toesturen. Mocht de Deelnemer deze bevestiging niet tijdig hebben ontvangen, dan dient de Deelnemer onmiddellijk contact op te nemen met CrossFit Box Nuenen, bij gebreke waarvan CrossFit Box Nuenen ervan uitgaat dat de schriftelijk opzegging niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden.

5.2 Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van de Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet.

5.3 CrossFit Box Nuenen heeft het recht om de Deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:

De Deelnemer zich naar de mening van CrossFit Box Nuenen schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag;

Als de Deelnemer de huisregels van CrossFit Box Nuenen stelstelmatig overtreedt; of

Indien een derde als gevolg van enig nalaten of met medeweten van de Deelnemer gebruik maakt van de Deelnemersovereenkomst van de Deelnemer.

Artikel 6 – Risico en Aansprakelijkheid

6.1 Het gebruik van de faciliteiten van CrossFit Box Nuenen van enig trainingsprogramma en/of activiteiten van welke aard dan ook bij CrossFit Box Nuenen, is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer.

6.2 Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleidde training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie.

6.3 Zowel CrossFit Box Nuenen als haar medewerkers zijn niet aansprakelijkheid voor materiele en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van de Deelnemer en/of derden.

6.4 CrossFit Box Nuenen en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer en/of derden.

6.5 Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van CrossFit Box Nuenen, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer.

6.6 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van CrossFit Box Nuenen en ieder ander van wiens hulp CrossFit Box Nuenen gebruik maakt bij de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst.

Artikel 7 – Persoonsgegevens en privacy beleid

7.1 Deelnemer is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan CrossFit Box Nuenen verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en emailadres.

7.2 Indien de Deelnemer zich akkoord verklaart met deze voorwaarden, geeft de Deelnemer aan CrossFit Box Nuenen toestemming tot de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens in verband met het gebruik voor commerciële doeleinden van CrossFit Box Nuenen. De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door

CrossFit Box Nuenen gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (

WBP). CrossFit Box Nuenen zal alle data van de Deelnemer op schriftelijk verzoek van

Deelnemer vernietigen.
7.3 Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze Deelnemersvoorwaarden aan CrossFit Box Nuenen expliciet toestemming om aan Deelnemer aanbiedingen van CrossFit Box Nuenen per e-mail en anderszins toe te sturen.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 3 oktober 2012.

8.2 In het geval dat enige bepaling in deze Deelnemersvoorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. CrossFit Box Nuenen en Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

8.3 Iedere rechtsverhouding met CrossFit Box Nuenen wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Deelnemer en CrossFit Box Nuenen die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

Crossfit Box Open:
Ma 8.00 - 10.00 17.00 - 22.00 uur
Di 17.00 - 22.00 uur
Wo 8.00 - 10.00 17.00 - 22.00 uur
Do 17.00 - 22.00 uur
Vr 8.00 - 10.00 17.00 - 22.00 uur
Za 8.00 - 12.00
Zo 10.00 - 12.00
Telefoonnummer: 06-42160220
Kaart van locatie